1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mujmobilnitelefon.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka). Vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

Prodávajícím je v případě kupní smlouvy, která byla uzavřena i za použití prostředků komunikace na dálku a zboží bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem či vyzvednuto na pobočkách v Ostravě-Hrabůvce, podnikatelský subjekt Filip Kalvar, IČ: 74294121.

Prodávající upozorňuje, že obrázky u produktů jsou pouze ilustrativní.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na webových stránkách www.mujmobilnitelefon.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

  • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

3. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. V případě osobního odběru na prodejně je nutné znát číslo objednávky nebo mít sebou vytištěný email s potvrzením objednávky. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna předložit vytištěný email s potvrzením objednávky.

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Pro Vaši bezpečnost vzniká smlouva potvrzením objednávky na emailu, který uvedete.

Zákazník má právo objednávku stornovat pouze do okamžiku vyskladnění zboží ze skladu.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (dostupnost zboží, výše ceny, náklady na přepravu, apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Prodávající má právo objednávku zrušit („stornovat“) nebo její část v případě, že objednané zboží během vyřizování objednávky nebude dostupné, případně se výrazným způsobem změní jeho cena či se změna bude týkat chybného parametru udané ceny předmětu zboží.

O zrušení objednávky bude zákazník bezprostředně informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude příslušná částka bezprostředně vrácena na bankovní účet kupujícího.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

5. CENOVÉ A KUPNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží uvedené na internetových stránkách www.mujmobilnitelefon.cz jsou platné v okamžiku objednání.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Kupující je předem seznámen s celkovou cenou včetně daní a dalších poplatků.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.


Účetní doklad vystaven na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím není současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

6. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Prodejní doklad je pak přiložen v označeném balíku.

7. REKLAMACE

V případě, že se objeví vada na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má kupující v záruční době právo na reklamaci. Zboží může kupující reklamovat přímo v autorizovaných servisech nebo reklamovat u prodávajícího na prodejnách v Ostravě-Hrabuůvce.
Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

Postup reklamace

Reklamaci lze vyřídit osobně na prodejně a to vždy v otevíracích hodinách. Jestliže nemůžete reklamaci vyřídit osobně, stáhněte si reklamační formulář a odešlete reklamovaný přístroj i s příslušenstvím na adresu:

MůjMobilníTelefon.cz
Horní 1457/59
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Vaše reklamace bude vyřízena v nejbližším možném termínu. Jestliže bude reklamace oprávněná, opravený výrobek Vám bude bezplatně zaslán zpět. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Zákazník svým podpisem reklamačního protokolu stvrzuje souhlas s prodloužením záruční opravy ve vyjímečných případech na zákonem povolených čtyřicetpet dní, podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, §19. Vyjímečnými případy je romuměno objednání nedostupného potřebného náhradního dílu v servisním středisku k dokončení opravy.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY DO 14 DNŮ

Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, je potřeba zboží poslat popř. dodat zpět bez zbytečného odkladu, maximálně však do 14 dnů od prokazatelného sdělení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy (odstoupení od smlouvy může být provedeno e-mailem, poštou či obdobným způsobem jasného a prokazatelného sdělného způsobu zachycující projev vůle kupujícího o odstoupení). Prodávající do 14 dnů od navrácení zboží či prokázání, že zboží bylo odesláno, vrátí zákazníkovi zpět odpovídající přijatou částku.

Kupující bere na vědomí, že prodávající může navrácenou cenu, kterou přijal, snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním. Toto snížení však bude vždy přiměřené s ohledem na dobu užívání a míru opotřebení navráceného zboží. Vrácení peněz probíhá výhradně převodem na bankovní účet kupujícího. V případě, kdy tento způsob nebude možný pro překážku na straně spotřebitele, budou finanční prostředky navráceny stejným způsobem, jakým je prodávající převzal.

Kupující bere výslovně na vědomí v souladu s § 1832 odst. 2 Občanského zákoníku, že v případě, kdy zvolil jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání zboží, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Stejně tak náklady na zpětné vrácení předmětu koupě hradí kupující.

Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem, uplatňuje toto své právo na prodejně v Ostravě-Hrabuůvce.

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má kupující povinnost nést náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující nemůže odstoupit podle § 1837občanského zákoníku od kupní smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

h) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

i) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Postup při vrácení zboží v rámci 14 denní lhůty

V případě vrácení zboží v rámci 14 denní lhůty je třeba, aby produkt byl ve stejném stavu, jako jste ho obdrželi, tzn., že musí vypadat jako zcela nepoužitý a nerozbalený telefon, včetně příslušenství. Abyste předešli účtování poplatků, mobilní telefon musí být řádně očištěn, přehrán do továrního nastavení, příslušenství originálně zabalené a dodáno v originální krabici.

Níže je popsáno, jak zboží uvést do tohoto stavu:

  • U mobilních telefonů já nezbytná softwarová inicializace, tzv. hard reset, kdy pomocí kombinace několika kláves nebo potvrzením ikonky „obnovení továrního nastavení“ v telefonu uvedete zařízení do továrního nastavení, aby došlo k odstranění veškerých zvukových a obrazových záznamů, a dalších osobních nastavení v mobilním telefonu.

  • Vyčištění zařízení pomocí bavlněného hadříku od nečistot, prachu, otisků prstů, apod., tak aby nedošlo k poškrábání, případně znehodnocení produktu.

  • Zabalení sluchátek, nabíječky, kabelu a baterie do původního stavu a vrátit s původní, nepoškozenou krabicí.

  • V případě, že neuvedete zboží do původního stavu (očištění, přehrání do továrního nastavení, zabalení), tuto práci za Vás odvede pracovník internetového obchodu www.mujmobilnitelefon.cz. Tato služba je zpoplatněna. 

Ceník za uvedení zboží do původního stavu

  • Přehrání softwaru – 700 Kč

  • Čištění – 300 Kč

  • Originální zabalení příslušenství (sluchátka, nabíječka, kabel) – 800 Kč

9. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při telefonickém potvrzení objednávky.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

V případě, že kupující zaplatil objednané zboží bankovním převodem a odstoupí-li prodávající od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

10. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů MůjMobilníTelefon.cz neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne MůjMobilníTelefon.cz tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru MůjMobilníTelefon.cz, účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat. MůjMobilniTelefon.cz si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.

Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskusních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a MůjMobilníTelefon.cz za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači, a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně. Na žádost uživatele podnikne MůjMobilníTelefon.cz veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.


Tento nákupní řád je platný a účinný od 1. 1. 2014. Změny nákupního řádu vyhrazeny.